องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

เครือข่าย อบต
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยน
พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ


พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่คณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น 
ซึ่งเดินทางมารับการอบรม  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนวัยฉกรรจ์ บ้านบงพูน  จังหวัดปทุมธานี
ณ  ศาลาผกาภิรมย์  วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๑๓


                   "...การพัฒนานี้ต้องมีความเข้าใจให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะว่าสมัยนี้พูดกันถึงการพัฒนาประเทศ จะพัฒนาโน่นพัฒนานี่กันมาก  คำว่า "พัฒนา"ก็หมายถึงทำให้มั่นคงทำให้ก้าวหน้า  การพัฒนาประเทศ ก็ทำให้บ้านเมืองทั่นคง  มีความเจริญ  มีความสุข  ฉะนั้นจึงเข้าใจได้ว่าการพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ  การัฒนาคำเดียวนี้ก็กินความหมายมากมายดังที่ว่านี้  จึงต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่จะให้สำเร็จผลตามที่ต้องการความมั่นคงและความสงบสุขของส่วนรวมเป็นอันดับหนึ่ง  สำหรับการพัฒนาวิชาการในด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรม  จะเป็นอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ เป็นปัจจัยที่สอง  ปัจจัยที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ที่จะพัฒนา  และผู้ที่อยู่ในกลุ่มชนจะเป็นหมู่บ้าน  จะเป็นตำบล  หรือจะเป็นอำเภอ  เป็นจังหวัด  และประเทศต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวไม่ขัดซึ่งกันและกัน จึงจะพัฒนาได้  ผลของการพัฒนานั้นได้แก่ประเทศ  และเมื่อได้แก่ประเทศ  ก็ย่อมได้แก่จังหวัด  ได้แก่อำเภอ ได้แก่ตำบล ได้แก่หมู่บ้าน  ได้แก่ครอบครัว และได้แก่แต่ละคนด้วย  มองได้ว่าการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของคนแต่ละคน  และทำได้ลำบากมาก เพราะกว้างขวาง จึงต้องทำความเข้าใจได้ดีเสียก่อน..."


 

 


 สารจากนายก

             เว็บไซต์นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่  ผลงานขององค์การบริการส่วนตำบล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ทุกท่านตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ผมมีโอกาศเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ตั้งแต่กลางพี 2548 จนถึงปัจจุบันทุกท่านให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประสานและผลักดันโครงการสำคัญฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสลงพันธ์ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญซึ่งเป็นปัญหาโดยรวมของตำบลแสลงพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาของตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ จะต้องดูแลปัญหาร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ของอำเภอและจังหวัด เช่นการขุดลอกคลอง การปรับปรุงซ่อมแซมถนน สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพื่อมิให้เกิดปัญหาการอพยพแรงงาน สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นการดำเนินงานในอนาคตจะต้องดูแลภาพรวมของตำบล  อย่างไรก็ตาม การที่ตำบลแสลงพันธ์จะพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรม ควรที่จะต้องริเริ่มในเรื่องของการประสานแผน ฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาตำบลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

              กระผมขอถือโอกาศนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ละขอให้คำมั่นต่อทุกท่านว่า กระผมและทีมงานบริหารพร้อมที่
จะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกๆท่าน เพื่อจะนำไปพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลแสลงพันธ์อย่างยั่งยืนสืบไป

นายประณีย์  เสาะสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

 


 สารจากปลัด

               องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น
ในระดับรากหญ้าได้มีโอกาสปกครองตนเองมีการบริหารงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน  ตำบล ในด้านต่างๆ 
ทั้งคุณภาพชีวิตปละปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอาทิด้าน การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน  การคมนาคม
  แหล่งน้ำ  และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  เป็นต้น    
                 องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน 
เพื่อเป็นเวทีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในการเป็นสื่อกลาง  และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
ในการเสนอและรับฟังความคิดเห็นทุกเรื่องราวของพี่น้องประชาชน  เพื่อความอยู่ดี  มีสุขของทุกท่าน
และเพื่อพัฒนาตำบลแสลงพันธ์ของเราต่อไปนายวรรณชัย  เพชรแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
  

ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถ.คสล.ม.1

9/8/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถ.คสค.ม.2

9/8/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุกม.1

21/7/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถ.คสล. ม.9

21/7/2016 อ่าน : 0
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการสนามกีฬาอบต.แสลงพันธ์

8/7/2016 อ่าน : 0
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอบต.แสลงพันธ์

24/6/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา อบต.แสลงพันธ์

16/6/2016 อ่าน : 0
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้าง ม.1
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสสติกคอนกรีต ถนน สายแสลงพันสายกลางหมู่บ้าบ หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน
14/6/2016 อ่าน : 0
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน

7/6/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถ.คสล.ม.9

29/4/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถ.คสล.ม.8

29/4/2016 อ่าน : 0
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถ.คสล. ม.1

8/3/2016 อ่าน : 0
  
 
หมู่บ้านช้างบ้านพระโพจังหวัดสุรินทร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ และ ๑๓ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางเหนือตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ (สุรินทร์-ร้อยเอ็ด)
ปราสาทจอมพระ
ตั้งอยู่หมู่ ๔ ตำบลจอมพระ ปราสาทจอมพระมีลักษณะของสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยศาล มีโครงสร้างที่ยังสมบูรณ์อยู่มาก อาคารต่าง ๆ
ปราสาทยายเหงา
ตั้งอยู่ที่บ้านสังขะ ตำบลสังขะ เป็นศาสนสถานแบบขอมที่ประกอบด้วยปรางค์ ๒ องค์ ตั้งอยู่เรียงกันในแนวทิศเหนือ-ใต้
ปราสาทภูมิโปน
ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม ปราสาทภูมิโปนประกอบด้วยโบราณสถาน ๔ หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ ๓ หลัง และก่อศิลาแลง ๑ หลัง
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
อยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลโชกเหนือ เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ขึ้นในที่ราบสูง
ปราสาทตะเปียงเตีย
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลโชกเหนือ ภายในบริเวณวัดปราสาทเทพนิมิตร หลักกิโลเมตรที่ ๓๓-๓๔ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗
ปราสาทศีขรภูมิ
ตั้งอยู่ที่ตำบลระแงง ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ๓๔ กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข ๒๒๖ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ๑ กิโลเมตร
ตลาดการค้าช่องจอม
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ และ ๑๔ บ้านด่านพัฒนา ตำบลด่าน เดิมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง เป็นโบราณสถานแบบขอม ๓ หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน